Navigation
Mieszkaniowe

Mieszkaniowe

* obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

*
przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów, statutów


*
przygotowywanie i opiniowanie umów, w szczególności:

     najmu, o administrowanie nieruchomością, o podział nieruchomości do korzystania, 
     doradztwo przy umowach przedwstępnych, ustanowienia odrębnej własności lokali, 
     o sposobie zarządu

*
sprawy o zapłatę, o opróżnienie lokalu, o ustanowienie służebności, o wynagrodzenie
za bezumowne korzystanie z nieruchomości/służebności, o wykup nieruchomości,
o zniesienie współwłasności wraz z rozliczeniami pomiędzy współwłaścicielami,
o zasiedzenie, o udostępnienie lokalu, o ustanowienie zarządu przymusowego,
o uchylenie uchwały,


* postępowań w zakresie wpisów w księgach wieczystych, podwyżek czynszów,
odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego, uzgodnienia treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym